KPO - Działanie 1.4.1.


Tytuł przedsięwzięcia: „Zakup i montaż systemów fotowoltaicznych w celu zasilenia energią elektryczną procesów produkcji piekarniczej i cukierniczej”

INWESTYCJA: A 1.4.1. INWESTYCJE NA RZECZ DYWERSYFIKACJI I SKRACANIA ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW ROLNYCH I SPOŻYWCZYCH ORAZ BUDOWY ODPORNOŚCI PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ŁAŃCUCHU

WSPARCIE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZETWÓRSTWA LUB WPROWADZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNYCH, RYBOŁÓWSTWA LUB AKWAKULTURY

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Cele: niwelowanie negatywnych skutków kryzysu i przygotowanie gospodarki na przyszłe kryzysy
KPO: środki bezzwrotne
Komponenty: odporność i konkurencyjność gospodarki
Zmiany Inwestycje -> Korzyści:

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi osiągnięcie następujących korzyści:

  1. Budowę odporności przedsiębiorstwa Wiesław Żelek - Ciastkarnia - piekarnia i hurt artykułami spoż. jako podmiotu uczestniczącego w łańcuchu dostaw produktów spożywczych , budowę odporności na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, w tym drastycznie rosnące ceny energii elektrycznej.
  2. Wykorzystanie energii elektrycznej wytworzonej przez systemy fotowoltaiczne w oparciu o Odnawialne Źródło Energii jakim jest energia słoneczna.
  3. Wdrożenie zrównoważonych wzorców produkcji opierającej się na wykorzystaniu energii elektrycznej wytwarzanej przez systemy fotowoltaiczne.
  4. Wdrożenie cyfrowego procesu monitorowania produkcji i zużycia energii elektrycznej, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia wskaźnika wspólnego „Przedsiębiorstwa wspierane w opracowywaniu lub wdrażaniu cyfrowych produktów, usług i procesów aplikacji”.